คุณเชาว์ชัย เจียมวิจิตร รับเชิญไปเป็นวิทยากร บรรยายโอกาสของสินค้าเกษตรเกษตรกรรมของไทยสำหรับตลาดของประเทศจีน

TSC Trade NEWS - 085
สี:
ขนาด:
ไม่ระบุไซต์
จำนวนซื้อ :
ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายโอกาสของสินค้าเกษตรเกษตรกรรมของไทยสำหรับตลาดของประเทศจีนที่โรงแรมโซเซ็นทาราถนนสาทรมีผู้เข้าร่วมรับฟังและในวันเดียวกันนี้ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในองค์การเกษตรกรรมของไทยและต่างประเทศ

รายการที่เกี่ยวข้อง