TSC TRADE สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและคณะฯ เข้าร่วมประชุมและเยี่ยมชมรัฐสิบสองปันนา ประเทศจีน

TSC Trade NEWS - 099
สี:
ขนาด:
ไม่ระบุไซต์
จำนวนซื้อ :

TSC TRADE สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและคณะฯ
เข้าร่วมประชุมและเยี่ยมชมที่รัฐสิบสองปันนา ประเทศจีน
ระหว่างวันที่ 2 - 5 มีนาคม 2567


 
ในระหว่างวันที่ 2 – 5 มีนาคม 2567 คณะอนุกรรมการการค้าชายแดนและข้ามแดนด้านจีนตอนใต้ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและคณะ นำโดยนายเชาว์ชัย เจียมวิจิตร (ประธานฯ) พร้อมด้วย นางสาวสุพิศ ลักษณะชู (กรรมการฯ) ได้เดินทางไปเยี่ยมชมสิบสองปันนาเพื่อหารือและแลกเปลี่ยนความร่วมมือในเรื่องต่าง ๆ เช่น การแสดงวัฒนธรรมไทย

การประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากตัวแทน จากสำนักงานส่งเสริมการลงทุนของรัฐสิบสองปันนา, สำนักงานการศึกษาและการกีฬาจิงหง, พื้นที่เข้มข้นอุตสาหกรรมกาซา, เขตการค้าเสรีนำร่องยูนนาน Zhongcen Consulting Co., Ltd. และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ซึ่งได้แนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาโดยรวมของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตสิบสองปันนา มีการพูดถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างสิบสองปันนาและประเทศไทย การแลกเปลี่ยนระหว่างภาครัฐและเอกชนที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าที่ประสบความสำเร็จ ทั้งสองฝ่ายคิดเห็นตรงกันที่จะให้ความร่วมมือกัน ทั้งด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อกระชับมิตรภาพระหว่างจีนและไทย ส่งเสริมการเผยแพร่วัฒนธรรมดั้งเดิมของทั้งสองประเทศ และบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่าย 
นายเชาว์ชัย เจียมวิจิตร กล่าวว่า ศิลปวัฒนธรรมไทยนั้นมีเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว และได้รับความชื่นชอบจากชาวจีนเป็นอย่างมาก ศิลปวัฒนธรรมไทยคลาสสิกหลายชิ้น เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในประเทศจีน ตลาดวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของสิบสองปันนามีศักยภาพมหาศาล มีพื้นที่การลงทุนกว้างขวาง สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ยอดเยี่ยม และแนวโน้มการพัฒนาที่แข็งแกร่ง  ถือเป็นพื้นที่ร้อนแห่งใหม่สำหรับผู้ประกอบการในการลงทุนและเป็นพื้นที่สูงแห่งใหม่สำหรับการเปิดประเทศ  ผมเชื่อว่าด้วยความห่วงใยและความพยายามร่วมกันของทั้งสองฝ่าย ความร่วมมือด้านวัฒนธรรมและศิลปะระหว่างไทยและจีนจะก้าวไปสู่อีกระดับหนึ่ง
 

รายการที่เกี่ยวข้อง