วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ .
สี:
ขนาด:
ไม่ระบุไซต์
จำนวนซื้อ :
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยมีวิสัยทัศน์ คือ
เป็นสถาบันหลักทางการค้าและการบริการของประเทศ ที่ใช้ข้อมูล ความรู้เครือข่าย
และความร่วมมือที่เข้มแข็งเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน และขับเคลื่อนประเทศไทย
ให้เติบโตได้ในตลาดโลกอย่างยั่งยืน
 
การขับเคลื่อนองค์กร ภายใต้แนวทาง Connect The dots
หอการค้าเป็นศูนย์กลาง การเชื่อมโยงการทำงานจากเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาชน
เพื่อยกระดับเศรษฐกิจไทยให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

 
 

รายการที่เกี่ยวข้อง