พันธกิจ

พันธกิจ ..
สี:
ขนาด:
ไม่ระบุไซต์
จำนวนซื้อ :
พันธกิจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย คือ
 
Competency Enhancement
เสริมความสามารถในการแข่งขันและโอกาสทางการค้าและบริการ
ให้กับผู้ประกอบการในทุกภาคส่วนด้วยข้อมูล นวัตกรรมและมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจ
 
Network Collaboration
สร้างความเชื่อมโยงและความร่วมมือ
ให้เกิดความเข้มแข็งของเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ในระดับประเทศ ระดับภูมิภาคและระดับโลก
 
Organization Development
พัฒนาการบริหาร จัดการองค์กรทั้งเครือข่าย ให้มีประสิทธิภาพ
และมีภาพลักษณ์ที่ดีต่อสังคม
 
Transparency & Social Engagement
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมตามแนวทาง  ประชารัฐ สร้างธรรมาภิบาล
การดำเนินธุรกิจลดความเหลื่อมล้ำด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
 
Knowledge and Experience Sharing
ต่อยอดความรู้และ ประสบการณ์ สร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ

 

รายการที่เกี่ยวข้อง