คณะอนุกรรมการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เยือนมณฑลยูนนาน สานโครงการ Cross Boarder E-commerce และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมผ่านภาพยนตร์

TSC Trade NEWS - 017
สี:
ขนาด:
ไม่ระบุไซต์
จำนวนซื้อ :

คณะอนุกรรมการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เยือนมณฑลยูนนาน
สานโครงการ Cross Boarder E-commerce และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมผ่านภาพยนตร์

 

เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.2566 ถึงวันที่ 1 ก.ค.2566 
มณฑลยูนนาน ได้เชิญคณะอนุกรรมการการค้าชายแดนและค้าข้ามแดนด้านจีนตอนใต้ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย คุณเชาว์ชัย เจียมวิจิตร
คุณธนพัตร ปิติธนวรกุล คุณฉัตรชัย เล่งอี้ และ คุณสุพิศ ลักษณะชู เข้าร่วมประชุมในหัวข้อ Chaina-Thailand Trade Cooperation  Conference in the Era of Digital Economy ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน ถึง 1 กรกฎาคม 2566 ณ Wanda Realm Hotel นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
 
ในการประชุม ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลความเห็น ทั้งในด้านการค้า การลงทุน ท่องเที่ยว และวัฒนธรรม โดยเฉพาะแนวทางการพัฒนาความร่วมมือกันด้าน Cross Boader E-commerce ในอนาคต ที่จะประสานความร่วมมือสร้างPlatformการค้าข้ามแดนเชื่อมกันของจีนและไทย จะทำให้การค้าขายสินค้าต่างๆได้สะดวกรวดเร็วโปร่งใสระหว่างกันได้มากขึ้น

  


 
นอกจากนั้น  บริษัท BIAC Moter ซึ่งเป็นบริษัทผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน ที่ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ายี่ห้อ Beijing ได้เชิญคณะอนุกรรมการ เข้าเยี่ยมชมและประชุมเรื่อง ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย อีกด้วย
 


ทั้งนี้ คุณ Zhang Qingsong ผู้บริหารโรงภาพยนตร์แห่งชาติยูนนาน ได้เข้าพบคุณเชาว์ชัย เจียมวิจิตร และคณะ เพื่อปรึกษาหารือในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีน ผ่านภาพยนตร์ ซึ่งจะมีการสานโครงการร่วมกันต่อไปในอนาคต


รายการที่เกี่ยวข้อง