TSC trade สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เยี่ยมชมบริษัทภาพยนตร์แห่งชาติ มณฑลยูนนาน

TSC Trade NEWS - 067
สี:
ขนาด:
ไม่ระบุไซต์
จำนวนซื้อ :

TSC trade สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
เยี่ยมชมบริษัทภาพยนตร์แห่งชาติ มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน


ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 คณะอนุกรรมการการค้าชายแดนและค้าข้ามแดนด้านจีนตอนใต้ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นำโดยนายเชาว์ชัย เจียมวิจิตร (ประธานฯ) พร้อมด้วย นายฉัตรชัย เล่งอี้ (รองประธานฯ) และนางสาวสุพิศ ลักษณะชู (กรรมการฯ) ได้รับเชิญให้เยี่ยมชมและประชุมสร้างความร่วมมือทางด้านวัฒนธรรมผ่านการสร้างภาพยนตร์ และความร่วมมือทางด้านการท่องเที่ยว กับบริษัทภาพยนตร์แห่งชาติ มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน


รายการที่เกี่ยวข้อง