คณะอนุกรรมการการค้าชายแดนและค้าข้ามแดนด้านจีนตอนใต้ ร่วมประชุมกับสำนักงานส่งเสริมการค้า กระทรวงพาณิชย์ (สคต.)

TSC Trade NEWS - 068
สี:
ขนาด:
ไม่ระบุไซต์
จำนวนซื้อ :

คณะอนุกรรมการการค้าชายแดนและค้าข้ามแดนด้านจีนตอนใต้
หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (TSC trade)
ร่วมประชุมกับสำนักงานส่งเสริมการค้า กระทรวงพาณิชย์ (สคต.)
 
วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 18.00-21.00 น.
สถานที่ สโมสรราชพฤกษ์ North Park กรุงเทพมหานคร
 
คณะอนุกรรมการการค้าชายแดนและค้าข้ามแดนด้านจีนตอนใต้ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (TSC trade)
ประกอบด้วย
 1. นายเชาว์ชัย เจียมวิจิตร        ประธาน
 2. นางสาวพรทิพย์ สุวรรณ์        รองประธาน
 3. นายไพสิน ปัญญามโน          กรรมการ
 4. นายชลเดช เขมะรัตนา          กรรมการ
 5. นายฉัตรชัย เล่งอี้                 กรรมการ
 6. ดร.นันทนา ชวศิริกุณฑล       กรรมการ
 7. ดร.สิฐิภูมิ์ ธนฤทธิพร             กรรมการ
 8. นายสตีเฟน ชุง                     กรรมการ
 9. นายสุทธินันท์ นันทมานพ      กรรมการ
 10. นางสาวสุพิศ ลักษณะชู         กรรมการ
ร่วมประชุมกับสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพานิชย์ (สคต.) ประกอบด้วย
 1. สคต. เซี่ยงไฮ้ นายสกรรจ์ แสนโสภา
 2. สคต. คุนหมิง นายณัฐ วิมลจันทร์
 3. สคต. กวางโจว นางสาวอรนุช วรรณภิญโญ
 4. สคต. หนานหนิง  นายนิติ ประทุมวงศ์
 5. สคต. เซี่ยเหมิน นางสาวนันท์นภัส งามแม้น
 6. สคต. ซีอาน(ชิงต่าว) นางสาวบูชิตา อินทรทัศน์ 
 7. สคต. ฮ่องกง นางสาวพรรณกาญจน์ เจียมสุชน
 8. สคต. ไต้หวัน น.ส. กัลยา ลีวงศ์เจริญ
 9. คุณภรภัทร พันธ์งอก หัวหน้ากลุ่มงานภูมิภาคจีน
 10. คุณสุพัตรา แสวงศรี ผอ.สำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ ซึ่งเป็นผู้ดูแล กลุ่มงานภูมิภาคจีน
 11. คุณผกายเนติ์ เล่งอี้ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงพาณิชย์
 ซึ่งมีผู้ร่วมงานอื่นๆ ได้แก่
 1. ดร.อภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร
 2. คุณนายคมสรรค์ วิจิตรวิกรม สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.)
 3. คุณปรีดา ยังสุขสถาพร ผอ.องค์การสะพานปลา

โดยในงานมีหัวข้อที่หารือเพื่อสานความร่วมมือ แลกเปลี่ยนข้อมูลในการทำงาน และสนองนโยบายรัฐบาล ในการยกระดับการค้าไทย-จีน 4 ด้านหลัก ได้แก่
 1. เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน
 2. ดิจิทัล/ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และความร่วมมือทางวิชาการ
 3. การพัฒนาที่ยั่งยืน รถยนต์พลังงานไฟฟ้า และ ส่งเสริมเศรษฐกิจสีเขียว และ
 4. การส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์และการท่องเที่ยวระหว่างกัน

 

รายการที่เกี่ยวข้อง